Zaštita podataka

Uvodne odredbe

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, Christian Tubikanec iz Zagreba, Trdice 49 A, (u daljnjem tekstu: Najmodavac), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga, izradio je Politiku o zaštiti privatnosti korisnika svojih usluga.

Politika o zaštiti privatnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji osobni podaci korisnika se prikupljaju i obrađuju, na koji način i u koje svrhe. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike s njihovim pravima u prikupljanju i obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje pruža Najmodavac, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike s postupcima prikupljanja i obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima.

Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju

Pojedine usluge koje pruža Najmodavac zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka korisnika, pri čemu se isti prikupljaju na sljedeće načine:

 1. Izravno od strane samih korisnika, na način da ih korisnici sami dostave Najmodavcu. U svrhu sklapanja ugovora o najmu, korisnik je dužan dostaviti Najmodavcu sljedeće podatke:
 2. a) ime i prezime,
 3. b) adresa,
 4. c) osobni identifikacijski broj (OIB),
 5. d) kontakt broj mobitela i/ili kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa),
 1. Automatski, posjetom našim mrežnim (web) stranicama, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika).

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku, spremanja preferencija korisnika, s ciljem da bi web stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web stranice Najmodavca.

Kolačići se također upotrebljavaju za praćenje uporabe interneta i izradu korisničkih profila, a potom za prikaz prilagođenih internetskih oglasa na temelju preferencija korisnika.

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i dalje može pregledavati web stranice Najmodavca. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web stranice neće biti dostupne takvom korisniku, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web stranice biti duže od uobičajenog.

Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji sa drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika. U navedenu svrhu prikupljamo i obrađujemo podatke o IP adresi.

U koje svrhe se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju 

Navedene osobne podatke Najmodavac prikuplja kako bi mogao pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge iznajmljivanja, kako bi razumio načine na koje korisnici upotrebljavaju mrežne (web) stranice Najmodavca te u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o najmu te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora o najmu u skladu s mjerodavnim propisima.

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje se prikupljaju osobni podaci korisnika, Najmodavac je u pojedinim slučajevima obvezan čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje Najmodavaca na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.

Prava korisnika

 1. Pravo na pristup osobnim podacima 

Najmodavac se obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika, koji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

 1. Pravo na ispravak netočnih podataka

Najmodavac će omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika.

 1. Pravo na brisanje osobnih podataka

Najmodavac će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika u sljedećim slučajevima:

 1. a) kada osobni podaci korisnika više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade;
 2. b) kada korisnik povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;
 3. c) kada korisnik uloži prigovor na obradu podataka (vidi više pod naslovom Pravo na ulaganje prigovora);
 4. d) kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;
 5. e) kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prave države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka;
 6. f) protekom zakonskog roka koji obvezuje Najmodavaca na čuvanje pojedinih osobnih podataka.
 1. Pravo na ulaganje prigovora

Korisnik ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju Najmodavac će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Gdje se osobni podaci obrađuju

Osobne podatke korisnika Najmodavac obrađuje u Republici Hrvatskoj.

Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećima

Osobne podatke korisnika Najmodavac prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:

 1. a) privole korisnika,
 2. b) radi ispunjenja zakonskih obveza Najmodavca,
 3. c) kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika.

Upravljanje privolama

Aktivna uloga korisnika u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti Najmodavca na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

Kome se obratiti

Za obradu osobnih podataka odgovoran je Christian Tubikanec iz Zagreba, Trdice 49 A.

U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane Najmodavca, korisnici se mogu obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte dedina.kucica@gmail.com ili pisanim putem na sljedeću adresu:

Christian Tubikanec

Trdice 49 A

10090 Zagreb

Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti

Najmodavac zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web stranica Najmodavca radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.

U Zagrebu, 25. svibanj 2018. godine.

Pregled spremljenih kolačića

KolačićVrstaTrajanjeOpis
Nema spremljenih kolačića!